A A A
Monday, 06 September 2021 16:19

Jonavos rajone pradedamos teikti naujos asmeninės pagalbos paslaugos

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras kartu su Jonavos rajono savivaldybės administracija pradeda organizuoti ir teikti naujas asmeninės pagalbos paslaugas rajono gyventojams. Asmeninės  pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Teisę gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba. Paslaugas gali gauti asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.

Atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius ir asmens galimybes asmeninis asistentas teikia: asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime; asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.); pagalbą asmeniui maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.); asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį ir kt.); lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.

Asmeninis asistentas neteikia pagalbos, susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu (pavyzdžiui, neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, pagalbos priimant kasdienius sprendimus, mokytojo padėjėjo funkcijų ir kt.).

Jeigu asmens, norinčio gauti asmeninės pagalbos paslaugas, pajamos yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai (t. y. 256 Eur), asmeninė pagalba teikiama nemokamai. Kitais atvejais mokėjimas priklauso nuo pajamų: asmens, kurio pajamos yra 2 VRP dydžiai arba didesnės už 2 VRP dydžius (256 Eur), bet mažesnės už 3 VRP dydžius (384 Eur), mokėjimo dydis neturi viršyti 5 procentų asmens pajamų; asmens, kurio pajamos yra 3 VRP dydžiai arba didesnės už 3 VRP dydžius (384 Eur), bet mažesnės už 4 VRP dydžius (512 Eur), mokėjimo dydis neturi viršyti 10 procentų asmens pajamų; asmens, kurio pajamos yra 4 VRP dydžiai arba didesnės už 4 VRP dydžius (512 Eur), bet mažesnės už 5 VRP dydžius (640 Eur), mokėjimo dydis neturi viršyti 15 procentų asmens pajamų; asmens, kurio pajamos yra 5 VRP dydžiai arba didesnės už 5 VRP dydžius, mokėjimo dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų.

Jeigu asmuo gauna dienos socialinę globą ar socialinės priežiūros paslaugas, jo mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis apskaičiuojamas atskaičius mokėjimo už socialinės priežiūros paslaugas arba dienos socialinę globą išlaidas.

Kviečiame dėl paslaugos suteikimo kreiptis į Jonavos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių  118 kab. (tel. 8 349 50032), el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Asmuo ar jo atstovas užpildo prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos, socialinis darbuotojas įvertina poreikį asmeninei pagalbai. Jonavos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja priima sprendimą dėl asmeninės pagalbos skyrimo tikslingumo/ netikslingumo.

Teisės aktų, reglamentuojančių asmeninės pagalbos teikimą, nuorodos:

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73f11e10da2c11eb9f09e7df20500045;

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/33b549400bf311ec9f09e7df20500045;

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6f35e9e0067411ec9f09e7df20500045.